Privacybeleid

1. Waarom deze privacy policy

1.1. Dit is de privacy policy van JS-consultancy (hierna “Js-Consultancy”, “wij” of “ons”). Onze contact- en bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

1.2. Wij nemen jouw privacy zeer ernstig. Daarom nemen wij alle passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, incl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.3. Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door JS-Consultancy via onze website beschikbaar op JS-Consultancy.be. In deze privacy policy wordt onder meer uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken via de website, hoe wij dat doen, waarom wij dat doen, welke rechten jij hebt en met wie we jouw gegevens kunnen delen. Wij proberen je hierover zo transparant mogelijk te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website. Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar info@js-consultancy.be

1.4. Opgelet. Deze policy dekt niet het privacybeleid, verklaringen of voorwaarden van derden noch van eventuele websites waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.

1.5. Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.

1.6. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Gent) zijn bevoegd in geval van een geschil.

2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens via de website? Wij (Js-consultancy). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw persoonsgegevens via onze website.

3. Hoe kan je ons contaceren?

Rechtsvorm BV
Naam Ansica BV (JS-Consultancy)
Zetel Hoveniersstraat 23 8000 Brugge
Ondernemingsnummer (KBO) 0568 527 094
E-mail info@js-consultancy.be
Telefoonnummer +32 497 597 224
Hyperlink website www.Js-consultancy.be

4. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

4.1. JS-Consultancy verwerkt volgende gegevens van jou via de website: – Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres / woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. – Eventuele persoonsgegevens die je zelf meedeelt in of m.b.t. jouw eventuele bericht(en) via de website. – Elektronische gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, externe websites, bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten) en cookies.

4.2. Js-consultancy kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bv. omdat je ze bezorgt via het contactformulier op onze website. Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken via cookies op onze website. Onze cookie policy kan je raadplegen op: Cookie Policy -JS-Consultancy.

5. waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

5.1. JS-consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor: – Contactname, inlichtingen, informatie: Wij verwerken jouw persoonsgegevens via de website om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen en informatie te kunnen verschaffen over JS-consultancy, onze dienstverlening, onze website of andere met onze diensten of activiteiten gerelateerde informatie.

De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is gesteund zijn op de gerechtvaardigde belangen van Js-consultancy in zover die zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens, niet bezorgt dan is het mogelijk dat we jou niet (terug) kunnen contacteren, geen informatie kunnen geven of geen diensten kunnen verlenen.

– Direct marketing: Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het toesturen van informatie, bv. in de vorm van een nieuwsbrief, over JS-Constultancy, onze diensten en activiteiten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je klant bent van JS-Consultancy dan kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen. Indien je geen klant bent, hebben we voor het sturen van elektronische of digitale marketingberichten jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. via onze website door Cookie instellingen). Jouw toestemming is desgevallend vrij en kan je op elk moment intrekken (door bv. uit te schrijven zoals voorzien in de nieuwsbrief of e-mail zelf dan wel door een e-mail met jouw verzoek tot uitschrijving te sturen naar info@js-consultancy.be).

Indien je wenst dat we jouw persoonsgegevens niet langer verwerken voor doeleinden van direct marketing dan heb je steeds het recht om bezwaar te maken (uitschrijven of je verzetten tegen dergelijke verwerking), dit kosteloos en zonder opgave van enige reden (zie ook artikel 8.3 hieronder). Hiervoor kan je steeds contact opnamen met JS-consultancy: info@js-consultancy.be.

– Het verzorgen van een optimale werking van onze website: Wanneer je de website van JS-consultancy bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie ook artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. voor het meten van het gebruik van onze website

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy: Cookie Policy – JS-consultancy.be

– De eventuele doorgifte aan onze webbeheerder of hosting provider dan wel andere IT-partners in het kader van het gebruik van de website voor de uitvoering van voorgaande punten.

– Het naleven van op JS-Consultancy of haar activiteiten en diensten toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van jouw gegeven via de website van Js-Consultancy maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

6. Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast JS-consultancy)?

6.1. Jouw gegevens worden ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers waarmee we samenwerken in het kader van de website, bv. onze webbeheerder(s), hosting provider(s) en/of IT-partners die jouw gegevens enkel verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van de website.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van JS-consultancy, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.3. JS-consultancy kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

7. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU/EER?

Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU/EER.

8. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Voor meer informatie over de bewaringstermijnen voor gegevens verwerkt via cookies op onze website: Cookie Policy – JS-consultancy.be.

Voor bepaalde gegevens kunnen er specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij steeds het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig. Indien jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden, zullen wij die zo nodig wissen of anonimiseren.

9. Wat zijn jouw rechten?

9.1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens via de website. Dit wordt jou meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen (via info@js-consultancy.be).

9.2. Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

– inzage van jouw gegevens. Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost. – verbetering van jouw gegevens (zo nodig); – verwijdering van jouw persoonsgegevens indien: – de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt – je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken; – je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons; – de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt; – dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of – de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen. – beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft. Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je: – de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist; – de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt; – we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of – in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van JS-consultancy zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang. 9.3. Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken. Je hebt altijd en kosteloos het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing (zie ook artikel 5.1 hierboven).

Dit kan eenvoudigweg door ons een e-mail te sturen naar info@js-consultancy.be.

9.4. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

9.5. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

9.6 Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds JS-Consultancy zelf contacteren: info@js-consultancy.be

9.7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

9.8. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan JS-consultancy op info@js-consultancy.be. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient. Je zorg er best voor dat alle informatie of gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie en bevestiging van jouw identiteit zwart worden gemarkeerd of anderszins worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt. Vragen? Contacteer ons gerust: info@js-consultancy.be

Cookies

Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies". Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging. De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden. Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.