• Jessica Snauwaert | Gecertificeerd Fiscaal Accountant | Ondernemersadvies | Brugge

  Blauwdruk voor duurzaam
  KMO ondernemerschap

  Benoem en herken de valkuilen

 • JS Consultancy
  zet de ondernemer centraal

  Walk Your Talk

 • Ecologische ondernemerschap op vandaag

  Walk Your Talk

js-consultancy-Jessica-Snauwaert-trajectbegeleider

01.  Ondernemersbegeleider - trajectbegeleider

Wanneer u en uw onderneming in een fase van verandering zitten is het belangrijk om u te laten begeleiden door een onafhankelijk en ervaren expert. We gaan na wat voor u belangrijke zaken zijn & we maken een plan van aanpak op.

  Overweegt u
 • de opstart van een nieuwe onderneming of een nieuwe zaak
 • om uw partner of uw kinderen in uw onderneming te betrekken
 • een overlating of een overname
 • om iemand te laten toetreden: een bijkomende vennoot, partner
 • bijkomend personeel maar hoe pakt u dit het beste aan en wie trekt u het beste aan.
 • een stopzetting en een vereffening
  Wenst u
 • een duidelijke bedrijfscultuur te implementeren en naar buiten te brengen
 • uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en in kaart te brengen
 • te digitaliseren en te automatiseren
 • Zit u in een proces van scheiding of uittreding
 • Zijn uw persoonlijke doelstellingen aan het afwijken of veranderd versus deze van uw eigen onderneming
 • U bent in volle groei maar ondervindt aanzienlijke groeipijnen
 • U weet dat er iets moet veranderen maar u weet niet wat eerst en hoe aanpakken
 • U zoekt een opleidings- en vormingstraject op maat van u en uw medewerkers
 • Herken de waarden en normen die u uitdraagt in uw onderneming: walk the talk
 • Heeft u nood aan een ecosysteem als ondernemer op maat van uw noden en behoeften
Neem contact op
Accountancy | Brugge | JS-Cosnultancy

02.

Accountancy

JS Consultancy zet de ondernemer centraal.

Waar de eindbalans, de jaarrekening en de fiscale aangifte als sluitstuk dient voor vele accountancy kantoren is dit voor JS Consultancy de start van het verhaal van de ondernemer en zijn doelstellingen.

Na 28 jaar ervaring als accountant kennen cijfers geen geheimen meer voor Jessica Snauwaert. Cijfers vertalen naar de leefwereld van de ondernemer en ermee aan de slag gaan is een passie voor haar.

We zetten een meeting op en we interpreteren de cijfers. We toetsen deze af met de werkelijkheid en met de doelstellingen van de ondernemer. Strookt het resultaat met de visie en de plannen die worden gemaakt?

Neem contact op

Ansica heeft lidnummer ITAA 50 095 244, vertegenwoordigd door Mevr. Jessica Snauwaert,
gecertificeerd fiscaal accountant met lidnummer ITAA 11 134 283

03.

Gecertificeerd fiscaal accountant

Opstellen van de wettelijk verplichte controleverslagen.

Jessica Snauwaert heeft de mogelijkheid om een aantal voorbehouden opdrachten uit te voeren, met name het opstellen van de wettelijk verplichte controleverslagen in het kader van de volgende bijzondere mandaten:

 • Denkt u aan uw pensioen en wilt u uw vennootschap ontbinden?
 • Vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Omzetting van vennootschapsvorm
 • Geruisloze fusies
 • De uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde
 • Waarderingen in kader van toetreding of uittreding vennoten

Verder kan zij als accountant - als enige beroepsbeoefenaar- een vennoot vertegenwoordigen in zijn individueel controlerecht (monopolie van de accountant). Deze opdrachten worden uiteraard uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Institute for Tax Advisors and Accountants | ITAA.

Neem contact op

04.

Vermogensplanner en -adviseur

Advies & Begeleiding

U ziet door het bos de bomen niet meer en wenst een klankbord die u persoonlijk begeleidt in de waaier van mogelijkheden om uw vermogen goed te beheren. U wenst advies en u wenst begeleiding door een onafhankelijke partij die zonder enige commerciële doelstelling uw vermogen onder de loep neemt.

Voor JS Consultancy staat de cliënt centraal. We brengen de doelstellingen en ambities in kaart en gaan met focus aan de slag.

Neem contact op

05.

Gerechtelijke expertise

Het laatste middel om voor uw rechten te ijveren

Een gerechtelijke expertise is het laatste middel om voor uw rechten te ijveren. JS Consultancy voert opdrachten uit als gerechtsdeskundige voor de rechtbank. Hierbij wordt Jessica Snauwaert aangesteld om echt geschil op onafhankelijke wijze en op technisch vlak te onderzoeken. Na de nodige vaststellingen te doen, tracht Jessica Snauwaert partijen te verzoenen.
Indien geen verzoeking wordt bekomen, deelt Jessica Snauwaert haar bevindingen en advies mede aan de rechtbank in een eindverslag. Deze beslist of ze, al dan niet, hiermee rekening houdt in haar vonnis.

Naast de opdrachten als gerechtsdeskundige doen advocaten een beroep op JS Consultancy als technisch specialist in gerechtelijke geschillen, om ze te ondersteunen in hun verweer. Dit zowel in burgerlijke zaken of strafrechtelijke zaken.

  Waarom een gerechtelijke expertise?
 • Op verzoek van de eisende partij
 • Als een tegensprekelijke expertise niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
 • Als een minnelijke schikking tijdens de tegensprekelijke expertise geen uitweg bood.
 • Als de tegenpartij geen enkele reactie geeft.

Ingeschreven in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen onder het identificatienummer : EXP95908041. Als erkend gerechtsdeskundige voert Jessica Snauwaert haar opdracht op onafhankelijke en grondige wijze voor de rechtbank uit.

Neem contact op
js-consultancy-Jessica-Snauwaert-Gerechtelijke-expertise

06.

Moderator – klankbord

  Wenst u
 • op moeilijke vergaderingen met veel partijen een onafhankelijke partij aan tafel die notuleert. Iemand die de inhoud van de meeting voldoende goed weet te capteren en formuleren. Iemand die belangrijke zaken van onbelangrijke zaken kan onderscheiden en die nadien in staat is de aandacht te vestigen op de noodzakelijke agendapunten.
 • dat uw bestuurders of uw vennoten effectief aandacht hebben voor de agendapunten die besproken moeten worden.
 • iemand in uw vergadering aanwezig die cijfers verduidelijkt en vertaalt naar de kennis en belangen van uw onderneming.
 • iemand die de vergaderingen voor u inplant en de agendapunten capteert en verzamelt en mee helpt sturen.
 • het advies of de interpretatie van iemand met ervaring uit de accountancysector vanuit een andere invalshoek dan gewoonlijk.

 • Heeft u hulp nodig bij het opstellen, bijwonen en opvolgen van uw maandelijkse vergaderingen.
 • Herkent u een goede meeting maar bij vertrek, merkt u dat iedereen zijn gang terug gaat en er niks daadwerkelijk wordt aangevat.

Neem contact op

07.

ITAA Toetser en adviesgever

Als afgevaardigde van het instituut helpt Jessica Snauwaert in eigen persoon kantoren aan een hogere kwaliteitswaarde van hun kantoor. Dit is naast een controlerende rol onder vermelding van steekproeven voornamelijk een adviserende en begeleidende rol die Jessica Snauwaert in volledige onafhankelijkheid vanuit persoonlijk naam uitvoert in opdracht van het beroepsinstituut. Als toetser wenst Jessica Snauwaert samen met een confrater ideeën uit te wisselen en best practices rond kantoororganisatie uit te wisselen op een constructieve wijze. Als toetser draagt Jessica Snauwaert de principes van het ITAA instituut uit. Als toetser investeert Jessica Snauwaert mee in de toekomst van het beroep.

Op basis van expertise biedt JS Consultancy KMO ondernemingen trajecten aan om in het kader van bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur richtingen te bepalen voor duurzaam KMO ondernemerschap.

Neem contact op

08.

Fiscaliteit

Een beter plan!

Zo weinig mogelijk belastingen betalen is geen ambitieuze ondernemersdoelstelling op zich. Zoveel mogelijk vermogen verzamelen en opbouwen is een beter plan! Uw vermogen zo gunstig mogelijk inzetten ook.

Zorgen dat deze in overeenstemming zijn met uw persoonlijke doelstellingen maakt van u een blije ondernemer. Doen wat je graag doet, je passie uitdragen en uitstralen maakt van u een gelukkig mens. Niet teveel aan belastingen betalen en uw geld goed beheren is belangrijk.

JS Consultancy helpt voor u het bos door de bomen te vinden met een andere kijk op de cijfers van uw onderneming.

Neem contact op
js-consultancy-Jessica-Snauwaert-trajectbegeleider

09.  Vastgoedfiscaliteit en vermogensfiscaliteit in Andalucia

Vanuit persoonlijke ervaring én interesse heeft Jessica Snauwaert zich meer en meer gaan verdiepen in deze complexe markt van vastgoedfinanciering in Spanje.

Door de verscheidene jaren heen werd een kwalitatief en betrouwbaar netwerk opgebouwd en op regelmatige basis worden opleidingen en updates gevolgd. Gezien de variëteit en de complexiteit beperkt Jessica zich momenteel tot de streek van Andalucia. Momenteel trouwens een heel gunstige streek voor investeringen. Dankzij eigen ervaring én een opgebouwd netwerk aan experten zowel in België als in Spanje kan Jessica Snauwaert u met de juiste mensen in contact brengen alsook een aantal fiscale en administratieve zaken voor u nazien opvolgen of in orde brengen.

U kan misschien wel advies inwinnen maar u kent de juiste mensen hiervoor niet en u heeft daar ook geen tijd en interesses genoeg voor om dit zelf allemaal uit te zoeken. u wenst voornamelijk een specialist in de buurt met West-Vlaams accent en lokale verankering zowel in België als in Spanje.

U heeft er alle belang bij iemand te kennen die de wetgeving ter plaatse opvolgt, de wijzigingen opmerkt en u hiervan op de hoogte brengt. Iemand die voor u een aantal administratieve verplichtingen opvolgt, vervuld & die u in verbinding kan stellen met de juiste specialisten ter plaatse zowel in België als in buitenland.

Met welke makelaar gaat u in zee? Welke advocaat stelt u aan? Welke notaris neemt u? Welke bankier en welke verzekeringsagent stelt u uw vertrouwen in? U kan dit allemaal wel uitzoeken maar Jessica heeft dit voor u reeds een aantal keer voorgedaan.

Misschien wil u werken in Spanje of wilt u deels vanuit Spanje en deels vanuit België werken. Weet u bij wie u hiervoor terecht kan. Jessica doet dit zonder commerciële doelstelling en vanuit volledige onafhankelijke positie.

Neem contact op
Ondernemenr-walk your talk-JS-Cosnultancy

10.

Ondernemer | Walk Your Talk

JS Consultancy zet de ondernemer centraal.

Wees manager van je eigen onderneming en werk “aan” je onderneming niet alleen “in” je onderneming. Wie hiervoor open staat en durft kan mij inschakelen.

Hierbij kan een traject worden gevolgd om na te gaan of de bedrijfscultuur wel klopt en de neuzen van iedereen wel in de juiste richting staan. Ik geloof in Bottom-Up-Management en hedendaagse bedrijfscultuur.

(Wees gewaarschuwd want ik benoem de zaken naar waarheid en leg soms de vinger op de wonde.)

Neem contact op
Js-consultancy-ondernemersadvies-958x598.jpg

Walk Your Talk

Ecologische ondernemerschap

Mijn eigen visie hierop draag ik als volgt uit:
Jawel, Begin bij jezelf

 • Ik werk quasi 100% met digitale processen om de bomen in de natuur te sparen en zowel mijn organisatie als uw organisatie optimaal efficiënt te laten functioneren.
 • Ik serve en adviseer zoveel als mogelijk is lokaal in een zo vertrouwd mogelijke omgeving.
 • Ik koop zoveel als mogelijk is lokaal en ik consumeer zoveel als mogelijk is lokaal.
 • Ik werk hybride van uit eigen huis en of bij de ondernemer of cliënt of opdrachtgever ter plaatse.
 • Locatie voor meetings wordt zorgvuldig uitgekozen op basis van agenda, content en doelgroep.

Het juiste middel inzetten voor de juiste doelstelling

Waarom hybride werken?

Niet elke meeting heeft eenzelfde agenda of doelstelling.

Wat is het verhaal achter deze onderneming, wat drijft deze zelfstandige, wat is zijn doelstelling en hoe kan je hem echt begrijpen en ondersteunend advies geven.

In Mijn habitat

Thuis voel ik mij in mijn kracht en in mijn habitat. Door mijn cliënten thuis te ontvangen ben ik ook overtuigd dat er bewust voor mij wordt gekozen.

In Uw habitat

De mensen live ontmoeten in hun eigen onderneming en in hun eigen habitat geeft een extra dimensie aan het geplande gesprek en de ontmoeting.

Op kantoor

Werken vanuit een kantoor en vanuit vergaderzalen is op regelmaat ook noodzakelijk en kan op bepaalde momenten voor de nodige neutraliteit en rust zorgen.

Let’s walk & Talk project”

Al wandelend zaken bespreken is ook interessant en heel krachtig.

Mijn naam is Jessica Snauwaert.

Over JS Consultancy

Als dochter van een kleine zelfstandige familie koos ik reeds 31 jaar geleden als student de richting van de accountancy. Omdat de wereld van economie en ondernemerschap mij enorm interesseerden.

In 1994 kwam ik voor eerst op de arbeidsmarkt terecht en doorzwom 28 jaar van mijn carrière doorheen zowel kleine als hele grote accountancykantoren.

js-consultancy-Jessica-Snauwaert-over-ons-02

JS Consultancy

In 2023 ontstaat JS Consultancy.

Mijn naam is Jessica Snauwaert

JS Consultancy

Als dochter van een kleine zelfstandige familie koos ik reeds 31 jaar geleden als student de richting van de accountancy. Omdat de wereld van economie en ondernemerschap mij enorm interesseerden.

In 1994 kwam ik voor eerst op de arbeidsmarkt terecht en doorzwom 28 jaar van mijn carrière doorheen zowel kleine als heel grote accountancykantoren.

ik volg permanent bijscholingen en opleidingen. Al heel mijn leven. Zowel op fiscaal vlak, IT Technisch vlak, procesmanagement en change management, ondernemers skills en softskills. Ik ben nieuwsgierig, leergierig en heb een zeer brede interesse. Dit helpt me om zaken vanuit een andere ooghoek te benaderen. Ik ga hiervoor vaak buiten mijn comfortzone.

js-consultancy-Jessica-Snauwaert-over-ons

JS Consultancy

Gecertificeerd accountant

Ondernemersadvies

Gecertificeerd accountant

Ik behaalde mijn erkenning als gecertificeerd accountant in het jaar 2003 aan het ITAA en recentelijk behaalde ik mijn erkenning als gerechtelijk expert. In 2023 richtte ik terug mijn eigen onderneming op JS Consultancy. Als expert en ondernemersadviseur wil ik mijn ervaring zo veel mogelijk inzetten voor de ganse sector.

Door de jaren heen specialiseerde ik mij in bijzondere projectmatige opdrachten op maat van de vrije beroeper, de ondernemer en de collega accountant.

Neem contact op

Contact & Afspraak

JS Consultancy
Jessica Snauwaert | Gecertificeerd Fiscaal Accountant

+32 (0)497 59 72 24


ANSICA BV

BE 0568 527 094


Bereikbaarheid en service

Samenkomsten worden steeds op afspraak gereserveerd zodat er voldoende tijd kan ingepland worden voor een optimale persoonlijke service van uw persoonlijk verhaal voor tijdens en na de meeting.


Annuleren van een afspraak.

Ik reserveer zeer graag persoonlijk tijd voor u. Daarom vraag ik ook – uit respect voor andere cliënten, jouw verhaal en mijzelf – om afspraken die niet kunnen doorgaan 24u op voorhand per mail te annuleren (voor afspraken op maandag is dit ten laatste op vrijdagavond). Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan wordt de gereserveerde tijd aangerekend. Op dit annulatiebeleid worden geen uitzonderingen gemaakt. Door het vastleggen van een afspraak, gaat u akkoord met deze voorwaarden.


Tijdens school- en kantooruren

Het is onmogelijk om iedereen een afspraak te geven buiten de school- en kantooruren. Daarom vraag ik om regelmatig een afspraak overdag te laten doorgaan.

logo-js-consultancy

Maak een afspraak

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op voor een eerste afspraak.
Of hebt u een specifieke vraag?

* Velden gemarkeerd met * zijn verplicht in te vullen.